SEKRETESSPOLICY

INFORMATION TILL DEN REGISTRERADE

I överensstämmelse med tillämpliga personuppgiftslagar, informerar Perfetti van Melle Benelux B.V. (i det följande ”PVM”) dig om att de personuppgifter (i det följande ”Personuppgifter”), som meddelats PVM kommer att samlas in och behandlas under PVMs kontroll i överensstämmelse med nedanstående:

 

a.              Behandlingens syfte och lagenlighet

Behandling av personuppgifter krävs för att sköta relationen mellan dig och PVM. För att sköta denna relation på rätt sätt kommer PVM att behandla dina personuppgifter, vilka även kan inkludera särskilda kategorier av personuppgifter, så som uppgifter om hälsa, ras och etniskt ursprung, fackföreningsmedlemskap, religiös övertygelse.

Behandling av personuppgifter kan ske på elektroniskt eller manuellt sätt, baserat på logiska kriterier, som är kompatibla och funktionella med de syften, för vilka personuppgifterna samlas in, och sker alltid i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar.

b.              Omfattning av kommunikation och spridning av uppgifter

Personuppgifterna kommer endast att behandlas av personal, som auktoriserats av PVM, eller av tredjepartsföretag (inclusive eventuella andra företag i PVM-gruppen), institutioner eller fackmän som, i sin egenskap av registerförare, utför specifika behandlingstjänster eller verksamheter, som är kompletterande till ovan nämnda syften.

Personuppgifterna kommer inte att spridas på något sätt.

c.              Överföring av personuppgifter till tredje land

För att sköta vår relation kan det också visa sig nödvändigt att vissa personuppgifter överförs till tredje land, där andra företag, tillhörande Perfetti Van Melle Group eller PVM-partners är närvarande.

d.              Lagringstid

Personuppgifterna kommer att lagras så länge som relationen är i kraft. Därefter kommer personuppgifterna bara att lagras så länge som det behövs för att iaktta eventuella lagbestämmelser, som skulle kunna ålägga PVM skyldigheten att lagra personuppgifterna under en längre tidsperiod.

e.              Registrerades rättigheter

PVM informerar om din rätt att begära åtkomst till, samt ändring eller radering av dina personuppgifter, eller begränsning av eller invändning mot behandlingen, samt rätt till uppgifternas portabilitet eller återkallelse av givet samtycke, genom att skicka ett skriftligt meddelande till PVM vid Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pvmdpo@it.pvmgrp.com adresserat till Personuppgiftsombudet.

Du har rätt att framföra klagomål till Tillsynsmyndigheten.

 

Genom att skriva under detta document, ger du ditt uttryckliga samtycke till behandling av personuppgifter i detta syfte. PVM informerar dig om att du kan återkalla detta samtycke när som helst.

RATTSLIGT MEDDELANDE

Ägaren till denna webbplats www.mentos.se (”Webb”), är PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V.(”PVM”), ett företag, som ingår i PERFETTI VAN MELLE GROUP (”PVM GROUP”), med följande indentifieringsdata:

 

Säte: Perfetti Van Melle Benelux B.V.

SKATTEREGISTRERINGSKOD: NL001875607B01

Telefon: +31 76 52 75 000

Fax: +31 76 522 85 60

Registreringsdetaljer: 20045885

 

Webbåtkomst

Detta rättsliga meddelande reglerar användaråtkomst (”Användare”) till, och användning av, webben i syfte att tillhandahålla information till användaren vad beträffar PVM GROUP, PVM, dess produkter, verksamhet och kampanjer.

Genom att få åtkomst till, och använda webben, accepterar användaren villkoren i detta rättsliga meddelande, webbens Integritets- och Cookies Policy och Cookies Policy.

Innan webben används måste användaren noga läsa det Rättsliga meddelandet samt Integritets-och Cookies Policyer, eftersom dessa kan anpassas och/eller ändras när som helst. Om användaren inte accepterar villkoren i detta rättsliga meddelande, kan han/hon inte använda webben eller dess innehåll.

 

Webbens användning och funktion

Användaren samtycker till att använda webben, och den information den innehåller, på samvetsgrant sätt. Han/hon omfattas av dess bestämmelser och av detta rättsliga meddelande, samt av eventuella andra villkor, som PVM skulle kunna fastställa i detta hänseende vad webben beträffar. 

Härutöver får användaren inte göra sig skyldig till någon form av förseelse i syfte att skada, missbruka och/eller överbelasta webben eller förhindra, i vilken form som helst, dess normala användning och funktion.

Om detta rättsliga meddelande samt Integritets- eller Cookies Policyn inte observeras, ellerom något av de andra villkor som anges på webben, inte uppfylls, informeras användaren om att PVM reserverar sig rätten att begränsa, tillfälligt dra in och/eller avsluta användarens åtkomst till webben, med hjälp av de eventuella tekniska åtgärder, som skulle kunna krävas i detta syfte.

PVM strävar efter att bibehålla webbens effektivitet, undvika fel, eller vid behov reparera dem, och att hålla webbens innehåll vederbörligen uppdaterat. PVM garanterar dock inte webbåtkomstens tillgänglighet eller kontinuitet och heller inte felaktigheter i dess innehåll, eller att detta kontinuerligt uppdateras.

 

Ansvar 

Åtkomst till webben och användning av eventuell information eller teknik, som den innehåller, sker på användarens exklusiva ansvar.

PVM ansvarar inte för eventuell skada och/eller förlust som, direkt eller indirekt, skulle kunna härröra från åtkomst eller användning av den information som finns på webben och, framför allt, för eventuell information rörande tredje part, som inte tillhör PVM, inklusive, men inte begränsat till, den som alstrats av operativsystem eller som orsakats av virus och/eller attacker på systemet. Likaledes ansvarar PVM inte för skada, som skulle kunna drabba användaren, beroende på felaktig användning av webben, service- eller täckningsproblem, avbrott, avsaknad av, eller fel på, kommunikationer och/eller Internetkommunikationer.

Dessutom ansvarar PVM inte för eventuell skada och/eller förlust av användarens mjukvara eller hårdvara, som skulle kunna härröra från åtkomst och användning av webben.

Användaren ansvarar för skada eller förlust, av vilken sort som helst, som PVM skulle kunna drabbas av, till följd av överträdelse av någon som helst av de skyldigheter, som användaren omfattas av enligt detta rättsliga meddelande, eventuella andra villkor, som anges på webben, och/eller tillämplig lagstiftning närsomhelst.

 

Policy vad länkar beträffar

a) Länkar till webben

Eventuell tredje part, som har för avsikt att inkludera en länk till webben (”Länkande webbplats”) på en webbplats, måste erhålla föregående, skriftligt godkännande från PVM, följa gällande lagar och, under inga som helst omständigheter, kunna lagra eget, eller tredje parts, innehåll som: (i) är olagligt, skadligt, våldsamt, rasistiskt, diskriminerande, nedvärderande, sex-relaterat osv; och/eller (ii) otillbörligt eller kränkande vad gäller PVMs verksamhet.

Länken innebär inte, på något sätt, att PVM stöder, främjer, garanterar, övervakar och/eller rekommenderar den länkande webbplatsens innehåll och/eller tjänster och är heller inte ansvarig för innehållet i den.

Vid bristande efterlevnad av något av ovanstående villkor, kommer PVM omedelbart att återkalla det godkännande, som beviljats den länkande webbplatsen, vilken kommer att bli tvunget att radera länken.

b) Länkar till andra webbplatser

På webben kan andra länkar inkluderas, som möjliggör för användaren att få åtkomst till andra webbplatser (”Länkade webbplatser”).

Förekomst av länkade webbplatser innebär inte på något sätt rekommendation, marknadsföring, identifiering och/eller konkordans från PVMs sida, vad beträffar uppgifter, innehåll och/eller tjänster, som tillhandahålles genom den länkade webbplatsen. Till följd av detta ansvarar PVM inte för innehåll och andra villkor på den länkade webbplatsen och användaren är därför den enda person, som ansvarar för att kontrollera och acceptera dem vid varje åtkomst och varje användning.

 

Immateriella rättingheter

Alla immateriella rättigheter, vad beträffar design, databaser, underliggande dataprogram (inclusive källkoder) samt de olika element, som webben utgörs av (text, grafik, fotografier, video, ljudregistreringar, färgkombinationer osv.), (”Innehåll”), precis som struktur, val och uppställning av desamma, ägs av PVM, PVM GROUP eller dess licensgivare. Eventuella loggor inkluderade på webben (så som, men inte begränsat till, varumärken och/eller design) är PVMs, PVM GROUPs eller dess licengivares egendom.

Användning av webben innebär inte beviljande av någon form av rättighet vad beträffar webben och dess innehåll.

Det är absolut förbjudet för användaren att reproducera, omvandla, sprida, offentligt kommunicera, göra tillgängligt, extrahera och/eller utöva någon annan form av icke-auktoriserad spridning eller användning av webben, dess innehåll och/eller PVMs loggor. 

Icke-auktoriserad användning av innehållet, webben eller PVMs loggor, precis som eventuell skada, som åsamkats PVMs och/eller PVM GROUPs immateriella rättigheter, kan medföra utövande av motsvarande rättsliga åtgärder och ansvar, som skulle kunna uppstå genom dessa.

 

Särskiljbarhet 

Om någon av klausulerna i detta rättsliga meddelande skulle ogiltigförklaras, helt eller delvis, ska denna ogiltighet endast påverka bestämmelsen ifråga, eller delar av den. Klausulerna ska fortsätta att upprätthållas för allt övrigt, och endast den bestämmelse som påverkats, eller delar av den, ska tas i beaktande. I denna innebörd kommer endast den ogiltiga bestämmelsen i detta rättsliga meddelande att vara utan laga kraft, ogiltig, skadad eller påverkad på grund av ogiltigheten eller upphävandet, utom i det fall då den skulle visa sig väsentlig för att påverka detta rättsliga meddelande helt och fullt.

Integritet och Cookies policy

Perfetti van Melle Benelux B.V., (i det följande PVM) bryr sig om din integritet och är engagerad i att skydda den. Perfetti Van Melle kan samla in personuppgifter från besökare på denna webbplats www.mentos.se .

Denna webbplats drivs av PVM.

Denna integritetspolicy ger en sammanfattning av den typ av information vi samlar in och hur vi använder och skyddar den.

Denna policy talar om för dig hur du ska göra, om du inte vill att dina personuppgifter samlas in när du besöker vår hemsida, och hur du kan ändra den information, som du redan försett oss med.

Denna integritetspolicy tillämpas inte på webbannonser, lotterier eller andra annonser eller kampanjer, som vi skulle kunna sponsra eller delta i på webbplatser, som ägs av tredje part.

Registreringsansvarig

Registreringsansvarig för denna typ av hantering är Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Typ av personuppgifter som hanteras

Navigeringsdata

De datorbaserade system och mjukvaruprocedurer, som är involverade i driften av denna webbplats, kommer, under sin normala funktion, i besittning av vissa personuppgifter, vars överförande är underförstådd vid användning av Internetkommunikationsprotokoll. Denna information samlas inte in för att förknippas med identifierade personer, men, genom processer och associationer med uppgifter, som ägs av tredje part, skulle de, till själva sin natur, kunna leda till identifiering av användarna. I denna kategori av uppgifter inkluderas IP-adresser eller namn, som lagrats i domänen för de datorer, som används av de personer som besöker webbplatsen, adresserna i URI-beteckningssystem (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, tiden för begäran, den metod som använts för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som erhållits som svar, sifferkoden som visar status för det svar, som erhållits från servern (rätt, fel osv...) samt andra parametrar, som sammanhänger med operativsystemet och användardatorns struktur och skick. Dessa uppgifter används endast för anonym statistisk information om webbplatsens användning, samt för att kontrollera dess korrekta prestanda, och raderas omedelbart efter behandling. Uppgifterna kan användas för att undersöka ansvar vid eventuella databehandlingsbrott mot webbplatsen.

Personuppgifter

Vi får samla in personuppgifter. Personuppgifter betyder uppgifter genom vilka du personligen kan identifieras.

Dessa inkluderar vanligtvis ditt namn, adress, chattnamn, e-postadress, telefonnummer och kreditkortsinformation. Vi får samla in de uppgifter, som tillhandahålles av användarna, endast för att svara på frågor som ställts och dessa uppgifter kommer att behandlas enligt denna policy och tillämpliga lagar.

Uppgifter som frivilligt lämnats av användaren

Valfri, uttrycklig och frivillig översändning av personuppgifter från användarens sida på det registreringsformulär, som finns på webbplatsen, innebär påföljande förvärv av uppgifter, som tillhandahålles av avsändaren. Dessa uppgifter kommer att behandlas av PVM i syfte att svara på begärd tjänst och, om du ger ditt samtycke, skicka information och reklam med e-post.

Skydd av barn

PVM har förbundit sig att skydda barns integritet. Webbplatsen har utvecklats och avsetts för användning av personer, som är 16 år gamla eller äldre. Om du är äldre än 16 år, men yngre än 18, bör du granska villkoren i denna integritetspolicy tillsammans med de personer som har föräldraansvaret för dig, för att försäkra er om att ni har förstått dem. Trots att vi inte ansvarar för att fastställa åldern på våra användare, kan det hända att vi utför stickprov.

Om du är under 16 (kontrollera denna åldersgräns med nationella lagbestämmelser) ska du komma ihåg att du behöver tillstånd/godkännande av de personer, som har föräldraansvaret, för att kunna använda denna webbplats för att kontakta oss och skicka dina personuppgifter.

Syfte med behandlingen

Du bestämmer själv om du vill förse oss med dina personuppgifter. I vissa fall krävs personuppgifter för att kunna utföra vissa funktioner. På webbplatsen kan du bli ombedd att tillhandahålla personuppgifter, för att du ska kunna registrera dig för prisdragningar eller tävlingar, erhålla information eller utskick, fylla i en enkät eller skicka en kommentar eller en fråga. I dessa fall använder sig PVM av en popup-skärm med information om behandling av personuppgifter och en kryssruta för samtycke. Du kan vara säker på att PVM inte samlar in några personuppgifter, utan att du tillhandahåller denna information frivilligt.

Dina personuppgifter används av PVM i det syfte för vilket de samlats in (t.ex. för att svara på din fråga, skriva in dig i en tävling eller skicka dig ett varuprov). De kan även användas av oss för att förbättra våra produkter och webbplatser och för att kontakta dig angåenda andra produkter och tjänster, som du skulle kunna vara intresserad av (inklusive de som vi kan erbjuda tillsammans med andra företag). Vi kan också dela dem med, eller lämna över dem till, andra företag i Perfetti Van Melle Group och tredje part, som direkt stöder PVMs aktiviteter och webbplatsutveckling.

 

Vi kan komplettera den information, som du tillhandahållit, med annan information, som vi redan har, eller som vi erhåller från tredje part. Detta gör vi i marknadsföringssyfte för att erbjuda bättrre riktade produkter och tjänster, som motsvarar dina behov.

Behandlingssätt

Det är viktigt att veta att personuppgifter behandlas i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar. Personuppgifter behandlas av PVM, eller av en registerförare, som direkt utsetts av PVM, endast under den tid som krävs för det syfte, för vilket uppgifterna samlats in eller senare behandlats.

Särskilda säkerhetsprocedurer används för att förhindra risk för förstörelse eller förlust av uppgifterna, oavsett om det sker genom en olyckshändelse eller ej, för obehörig åtkomst till uppgifterna eller för behandlingsmetoder, som är antingen olagliga eller oförenliga med de syften för vilka uppgifterna samlats in. I enlighet med lagen har PVM, i överensstämmelse med huvudsakliga internationella standarder, också vidtagit ytterligare säkerhetsåtgärder för att minimera all risk vad beträffar sekretess, integritet och tillgänglighet av de personuppgifter, som samlats in och behandlats.

Delgivning, kommunikation och spridning av uppgifter

De uppgifter, som vi samlar in, kan överföras eller kommuniceras till andra företag i Perfetti Van Melle Group och till tredje part, som direkt stöder PVMs aktiviteter och webbplatsutveckling. Ibland ger PVM tredje part i uppgift att behandla och analysera uppgifter. Frånsett nämnda fall, kommer inga uppgifter att avslöjas eller överlämnas till någon, såvitt detta inte följer avtalsenliga och juridiska skyldigheter eller om användarna givit sitt samtycke.

PVM och dess tredje parts registerförare kommer att överföra och behandla dina personuppgifter under beaktande av lämpliga åtgärder för att vidmakthålla personuppgifternas säkerhet.

Den registrerades rättigheter

PVM informerar användaren om att han/hon har rätt att begära åtkomst till, samt ändring eller radering av sina personuppgifter, eller begränsning av eller invändning mot behandlingen, samt rätt till uppgifternas portabilitet, eller återkallelse av givet samtycke, genom att skicka ett skriftligt meddelande till PVM vid Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pvmdpo@it.pvmgrp.com adresserat till Personuppgiftsombudet. Du ska alltid bifoga en kopia av ditt identitetskort eller annat dokument, som styrker din identitet.

PVM reserverar sig rätten att, när som helst, verifiera sanningen i de personuppgifter som deltagaren tillhandahållit, precis som vinnarnas ålder och identitet, innan priserna kan överlämnas.

Cookies

Cookies är textfiler, som lagts in på din dators hårddisk av en webbplatsserver. Perfetti Van Melle använder cookies för att göra webbplatsen lättare att använda och bättre skräddarsy vår webbplats och våra produkter till dina intressen och behov. Cookies kan även användas för att göra dina framtida aktiviteter på vår webbplats snabbare. Till exempel kan en webbplats känna igen att du har tillhandahållit personuppgifter och låta bli att fråga efter samma information en gång till.

Vi kan även använda cookies för att samla in information om din dator, som t.ex. din IP-adress (ett nummer som tilldelas din dator varje gång du surfar på Internet) eller vilken typ av webbläsare eller operativsystem du använder och länka detta till dina personuppgifter. Detta är för att försäkra oss om att vår webbplats ger dig optimal webbupplevelse och utgör en effektiv informationsresurs.

För lagring av dessa cookies använder Perfetti Van Melle en popup-skärm med information om cookies och en kryssruta för samtycke. Du kan också avaktivera cookies i dina webbläsarinställningar. Om du avvisar cookies på den webbplats du besöker, kan det hända att du inte kan besöka vissa områden på webbplatsen eller erhålla personaliserad information, när du besöker den.

 

Google analytics

Webbplatserna kan använda webbanalysverktyg, så som Google Analytics och/eller Unica, för att spåra din interaktion med en webbplats och lagra information, så som när du besökte den, om du besökt den tidigare och vilken webbplats, som hänvisade dig till den. Webbplatsens mätstatistik kan användas för att personalisera din webbupplevelse, samt bedöma – anonymt och i sammanställning – statistik vad webbplatsaktiviteten beträffar. Vi använder denna information för att mäta vår webbnärvaros effektivitet och för att utarbeta statistiska rapporter.

När vi använder Google Analytics, kan vi dela denna information med Google för att hjälpa Google att förbättra sina produkter och tjänster. Varken vi eller Google kommer att använda (eller auktorisera eventuell tredje part att använda) detta verktyg för att spåra eller samla in personupgifter om dig eller associera din personinformation till uppgifter i Google Analytics.

Pixel-taggar

Vissa av de sidor du besöker, kan även samla in information med hjälp av pixel-taggar (även kallade clear gifs) som kan delas med de tredjepartsföretag, som direkt stöder PVMs marknadsföringsaktiviteter och webbplatsutveckling. Till exempel, webbplatsanvändningsinformation rörande besökare på vår webbplats kan delas med vår tredjepartsreklambyrå för attt bättre rikta Internet bannerannonsering på PVMs hemsidor. Den information, som samlas in genom användning av dessa pixeltaggar, är dock inte personligt identifierbar, även om den skulle kunna länkas till dina personuppgifter.

Ändringar i gällande sekretesspolicy

PVM kontrollera sin egen sekretess- och säkerhetspolicy regelbundet och, om så krävs, ser över den i överensstämmelse med de ändringar som introducerats i lag och organisation, eller som föranletts av den tekniska utvecklingen. Eventuella ändringar i nämnda policy kommer att offentiggöras på denna hemsida.

COOKIES-POLICY

Cookies är automatiska procedurer för hämtning av information om en Internetanvändares preferenser, när han/hon besöker en viss webbplats, och som gör det möjligt att känna igen användaren som återkommande och därigenom personalisera användningen och göra navigeringen snabbare.

Typer av cookies

Nedan följer en klassificering av cookies enligt deras egenskaper:

a) Beroende på det företag som hanterar dem:

-        Egna: dessa skickas till användarens terminalsystem från en dator eller en domän, som sköts av en redaktör, som tillhandahåller den tjänst, som begärts av användaren.

-        Från tredje part: dessa skickas till användarens terminalsystem från ett datasystem eller en domän, som inte sköts av redaktören, utan av ett annat företag, som hanterar data som samlats in med hjälp av cookies.

 

b) Beroende på den tid de förblir aktiva:

-        Sessionsbundna: dessa samlar in och lagrar data medan användaren öppnar en hemsida.

-        Ständiga: uppgifterna förblir lagrade i datorsystemet och kan öppnas och behandlas under en period, som definierats av den person, som ansvarar för denna cookie.

 

c) Beroende på ändamål:

-        Tekniskt: tillåter användaren att navigera med hjälp av en hemsida, plattform eller applikation och använda olika alternativ eller tjänster, som finns på denna, t.ex. kontrollera trafik och datakommunikation, identifiera sessioner, gå in på ställen med begränsad åtkomst, komma ihåg element som utgör en order, behandla en order, registrera ansökan eller deltagande i ett evenemang, använda säkerhetselement under navigering, lagra innehåll för video- eller audiospridning eller dela innehåll genom sociala nätverk.

-        Kundanpassning: tillåter användaren att få åtkomst till tjänster med ett antal förutbestämda allmänna egenskaper, som beror på vissa kriterier i användarens datasystem, t.ex. språk, typ av webbläsare genom vilken man får åtkomst till tjänsten, den regionala konfiguration varifrån man får åtkomst till tjänsten osv.

-        Analys: tillåter monitorering och analys av beteendemönster för användarna av de hemsidor, som de är länkade till (t.ex. mätning av aktiviteten på webbplatserna, inrättande av navigeringsprofiler på webbplatserna för att inkludera förbättringar, beroende på analys av den användning, som gjorts av tjänstens användare).

-        Reklam: tillåter hantering av de annonsutrymmen, som finns på en hemsida, baserat på kriterier så som redigerat innehåll eller den frekvens med vilken annonserna visas.

-        Beteendemässig reklam: tillåter hantering av de annonsutrymmen, som finns på en hemsida, och lagring av den information, som rör användarnas beteende, vilken erhållits genom kontinuerlig observation av navigeringsvanor och som sen tillåter att en specifik profil utvecklas och visar reklam som sammanhänger med dessa.

  

Avaktivering av Cookies 

Användaren kan konfigurera webbläsaren så att den accepterar eller tillbakavisar cookies som standard. 

Om användaren beslutar sig för att tillbakavisa cookies, kan vissa fördelar begränsas.

Den procedur, som krävs för att spärra och eliminera cookies, kan variera från en Internet webbläsare till en annan, så du kan när som helst ändra detta enligt instruktionerna från den berörda webbläsaren, så som visas nedan:

-        Cookie inställningar för Internet Explorer

-        Cookie inställningar för Firefox

-        Cookie inställningar för Google Chrome

-        Cookie inställningar för Safari 

Dessa webbläsare är föremål för uppdateringar eller ändringar, så vi kan inte garantera att de stämmer exakt överens med din webbläsares version.

 

Cookies på webben 

På webben används följande typer av cookies:  

 

-       Funktionella Cookies 

Google Tag Manager --> Tillåter implementering av cookies utan att ändra källkoden

-        Analytiska Cookies

ÄgareIQ --> Analytiskt verktyg riktat till konsument handel

Google Analytics --> Spårning av huvudsidovisningar skickas till Google analytics

-        Annons Cookies 

Facebook kontakt --> Tillåter websidans besökare att interagera med sina Facebook konton

Facebook anpassad publik --> Spårar anpassad public skapad på Facebook

Facebook Pixel --> Spårar Facebook konventeringar

Dubbel klick --> Google annonseringsverktyg som kan spåra användaren på nätet

 

För eventuella ytterligare frågor rörande användning av cookies, kan användaren skicka en skriftlig förfrågan med e-post till: pvmdpo@it.pvmgrp.com.

Dela med vänner