Information till den registrerade

I överensstämmelse med tillämpliga personuppgiftslagar, informerar Perfetti van Melle Benelux B.V. (i det följande ”PVM”) dig om att de personuppgifter (i det följande ”Personuppgifter”), som meddelats PVM kommer att samlas in och behandlas under PVMs kontroll i överensstämmelse med nedanstående:

a. Behandlingens syfte och lagenlighet

Behandling av personuppgifter krävs för att sköta relationen mellan dig och PVM. För att sköta denna relation på rätt sätt kommer PVM att behandla dina personuppgifter, vilka även kan inkludera särskilda kategorier av personuppgifter, så som uppgifter om hälsa, ras och etniskt ursprung, fackföreningsmedlemskap, religiös övertygelse.

Behandling av personuppgifter kan ske på elektroniskt eller manuellt sätt, baserat på logiska kriterier, som är kompatibla och funktionella med de syften, för vilka personuppgifterna samlas in, och sker alltid i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar.

b. Omfattning av kommunikation och spridning av uppgifter

Personuppgifterna kommer endast att behandlas av personal, som auktoriserats av PVM, eller av tredjepartsföretag (inklusive eventuella andra företag i PVM-gruppen), institutioner eller fackmän som, i sin egenskap av registerförare, utför specifika behandlingstjänster eller verksamheter, som är kompletterande till ovan nämnda syften.

Personuppgifterna kommer inte att spridas på något sätt.

c. Överföring av personuppgifter till tredje land

För att sköta vår relation kan det också visa sig nödvändigt att vissa personuppgifter överförs till tredje land där andra företag tillhörande Perfetti Van Melle Group eller PVM-partners är närvarande.

d. Lagringstid

Personuppgifterna kommer att lagras så länge som relationen är i kraft. Därefter kommer personuppgifterna bara att lagras så länge som det behövs för att iaktta eventuella lagbestämmelser, som skulle kunna ålägga PVM skyldigheten att lagra personuppgifterna under en längre tidsperiod.

e. Registrerades rättigheter

PVM informerar om din rätt att begära åtkomst till, samt ändring eller radering av dina personuppgifter, eller begränsning av eller invändning mot behandlingen, samt rätt till uppgifternas portabilitet eller återkallelse av givet samtycke, genom att skicka ett skriftligt meddelande till PVM vid Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pvmdpo@it.pvmgrp.com adresserat till Personuppgiftsombudet.

Du har rätt att framföra klagomål till Tillsynsmyndigheten.

Genom att skriva under detta dokument, ger du ditt uttryckliga samtycke till behandling av personuppgifter i detta syfte. PVM informerar dig om att du kan återkalla detta samtycke när som helst.